Projecten en referenties

Opleiding Handhaving en toezicht op OCE-projecten

Naar aanleiding van de Gelderse Bodemdag op 14 november 2013 is REASeuro in gesprek geraakt met de Omgevingsdienst Arnhem over een “maatwerk” opleiding voor medewerkers van Omgevingsdiensten.

Achtergrond
De Omgevingsdienst Regio Arnhem is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van diverse wetten waaronder de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij het uitvoeren van de taken van de Omgevingsdienst bestond regelmatig onduidelijkheid met betrekking tot projecten waar het aspect Niet Gesprongen Explosieven (NGE) een rol speelde. Voor de medewerkers van de Omgevingsdienst was het in veel gevallen niet duidelijk aan welke wet- en regelgeving moest worden voldaan en welke wet- en regelgeving prevaleerde.

Met dit gegeven heeft REASeuro in combinatie met Hogeschool Larenstein een maatwerk opleiding ontwikkeld. Deze opleiding behandeld niet alleen de NGE zelf, maar ook de omgeving waarin de NGE zich bevinden. Al naar gelang de achtergrond van toezichthouders en handhavers bestaan er regelmatig in één of meer van de van belang zijnde beleidsvelden een kennislacune. De opleiding bestaat uit drie dagen. Op één dag wordt specifiek ingegaan op de fysieke ondergrond en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze dag wordt verzorgd door Hogeschool Van Hall Larenstein. De andere twee dagen staan in het teken van NGE. Op deze dagen wordt de wet- en regelgeving behandeld en wordt in diverse workshops ervaring opgedaan met de diverse fasen in het opsporingsproces van NGE.

Afgelopen oktober heeft de eerste Try-Out plaatsgevonden van deze opleiding. Tien enthousiaste medewerkers van de Omgevingsdienst Arnhem hebben hieraan deelgenomen.

» Lees hier de referentie van Alex te Dorsthorst – Omgevingsdienst regio Arnhem